ZAMANOV ƏBDÜLHÜSEYN ŞAHHÜSEYN OĞLU

Zamanov Əbdülhüseyn Şahhüseyn oğlu 1958-ci il oktyabr ayının 1-də Naxçıvan rayonunun Qahab kəndində anadan olmuşdur. İbtidai təhsilini Qahab kənd orta məktəbində almışdır. 1975-1979-cu illərdə Naxçıvan sovxozunda istehsalatda çalışmışdır.1979-1981-ci illərdə Naxçıvan sovxoz texnikumunu bitirmişdir. Yenidən Naxçıvan üzgüçülük sovxozunda fəhlə işləmişdir. 1981-ci ildə sovxoz ayrıldığından Babək adına sovxoza briqada başçısı təyin edilmişdir. 1982-1986-cı illərdə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnistitunu bitirərək uçot üzrə iqtisadçı diplomunu almışdır. 1982-2016- cı illərdə Babək rayonunda müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. 2010-cu ildən dövlət qulluğunun müşaviridir. 2008-ci ildə dövlət qulluğunda qüsursuz xidmətə görə “Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə medal ilə təltif olunmuşdur. 1990-1993-cü illərdə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərdə iştirak etmişdir.Azərbaycan veteranıdır.

Elmi əsərləri

1. “İdxalı əvəz etmək potensialı olan kənd təsərrüfatı və emal sənayesi məhsulları istehsalı”.”Elmi əsərlər”ictimai elmlər seriyası,  № 2 (91), II cild, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2018, səh.174-177.

2. “İxracyönümlü  istehsal iqtisadiyyatin şaxələndirilməsi istiqamətlərindən biri kimi”. “Naxçivan Muxtar Respublikasinın 95 illik yubileyinə həsr olunmuş respublika elmi konfrasının materialları”, 28 fevral 2019 -cu il, Naxçıvan Dövlət universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı,  2019, səh. 117-119.

3. “Naxçivan Muxtar Respublikasinın ixrac potensialınin  müasir vəziyyəti və problemləri”. ” İqtisadi  inkişafin Naxçivan modeli və mühasibat uçotunun aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları,  14 noyabr 2019-cu il, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2020, səh.37-43.

4. “Naxçivan-Türkiyə  ticarət  iqtisadi  əlaqələrinin  müasir  vəziyyəti  və  təkmilləşdirilməsi  yolları”. “Naxçivan-Türkiyə  diplomatik əlaqələri yeni müstəvidə” beynəlxalq konfrans materialları, 29 aprel 2019 cu il,  Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2019, səh. 115-119.

5. “Naxçivan Muxtar Respublikasında ixracyönümlü   iqtisadiyyatin  qurulmasinin prinsipləri  və şərtləri”. “Naxçivan Muxtar Respublikası dayanıqlı  inkişaf, uğurlar perspektivlər ” Beynəlfalq konfrans,  AMEA -ın Naxçivan bölməsi, İctimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi publisistik jurnal, № 38, “Əcəmi “Nəşriyyat-poliqrafiya birliyi, 14-15. 08.2020, səh. 89-93.

6. “Naxcivan  MR -da ixracyönümlü sahibkarliq  sahələrinə dövlət dəstəyi”. “Elmi əsərlər” jurnalı, İctimai elmlər seriyası, 2021-ci il, № 2 (111), səh. 202-208.

7. “Naxçivan  MR-da aqrar  sferanin  dinamik  iqtisadi inkişafi  və  dövlətin  ixrac  siyasəti”. “Aqrar sahənin inkişaf istiqamətləri” mövzusunda respublika elmi konfrasının materialları, 8 aprel 2019-cu il, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı,  2019, səh. 30-33.

8. “Qloballaşan iqtisadiyyatda  aqrar  sahənin davamli iqtisadi  inkişafi  və  ixrac  potensiali.” “İqtisadi inkişafın Naxçıvan modeli və mühasibat uçotunun aktual problemləri” mövzusunda elmi konfransın materialları,  Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2020, səh. 81-85.

9. “Naxçivan Muxtar Respublikasinin rəqabətqabiliyyətli və ixrac yönümlü inkişafina keçidin innovativ istiqamətləri”, “Azərbaycan Respubilkasıqtisadiyyatinın davamlı inkişafında innovasiyaların rolu” mövzusunda respublika konfransın materialları, Naxçivan Dövlət Universiteti, 29 fevral 2020-ci il, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2020, səh. 98-103.

10. “Müstəqilik dövründə Maxçivan MR-in maliyyə sisteminin inkişaf xüsusiyyətləri”. “Naxçıvan Muxtar Respublikasında innovasiyalı iqtisadi  inkişaf və masir maliyyə mexanizmləri” mövzusunda  elmi-praktiki konfransın materialları, Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2021,  səh. 36-41.

11. “Ekoloji problemlər və Naxçivan MR-in torpaq eroziyasinin mühafizəsi istiqamətləri”, “Aqrar təsərrüfatların inlişafının yeni istiqamətləri və ətraf mühitin mühafizəsi” mövzusunda respublika elmi konfras, 30 yanvar 2021,  Qərbi Kaspi  Universiteti,   Sertifikat.         

12. “Bлияние в перспективе“IIIарурско й промышленной зоны” на социально-экономическое развитие Hахчыванской  Aвтономной   Pеспублики”, Международный научный журнал, №2, Москва, 2021, стр. 71-80.

13. Sahibkarlığın inkişafı ərzaq təhlükəsizliyinin başlıca şərtidir. Naxçivan Muxtar Respublikasında ərzaq təhlükəsizliyi: Yerli istehsal və uğurlu nəticələr” mövzusunda respublika konfransın materialları, Naxçıvan Universiteti (26.05.2021), “Nuh” nəşriyyatı, 2021, səh. 86-91.   

14. “Ulu öndər Heydər Əliyevin yüksək vətənpərvərlik və idarəçılık modelı: sabitlik,  inkişaf    və  rifah”.”Heydər Əliyev və Azərbaycanda iqtisadi islahatlar: nəticələr və perspektivlər” mövzusunda Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümünə  həsr olunmuş respublika elmi-praktiki konfransın materialları, Bakı, UNES, 2021, səh. 538-542.

15. “İxracyönümlü məhsulların dünya bazarına çıxarılmasi mexanizminin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri”. “Science and Culture in the Modern Words” dedikated to the Day of Solidarity of Word Azerbaijanis. 26  Dekember  2021, Stockolm / Sweden  səh. 271-276.

16. “Направления развития инновационной деятельности Азербайджане” “Наука и мир” Международный научный журнал, №11(99), 2021, Волгаград, стр. 25-30.