Zaur Səbuhi oğlu Hüseynov

Əczaçılıq və stomatologiya kafedrasının müəllimi

Щцсейнов Заур Сябущи оьлу 2006-жı илдя Азярбайжан Дювляt Тибб Инистутунун Stomatologiya факцлтясиня дахил олмуш вя щямин ихтисасы 2011-жi илдя битирмишдир. 2013-жц илдян НДУ Тибб факцлтясинин Яжзачылыг вя стоматолоэийа кафедрасында 0,5 штат мцяллим, 2014-cü ilin noyabr ayından isə tam ştat müəllim вязифясиндя ишляйир.