Zəminə Cabbar qızı İsmayılova

Əczaçılıq və stomatologiya kafedrasının müəllimi

İsmayılova Zəminə Cabbar qızı 1973-жü илдя Naxчıvan şəhərində anadan olmuş, 1992-cü ildə Azərbaycan Tibb Unuversitetinin Əczaçılıq факцлтясиня дахил олмуш вя щямин ихтисасы 1997-жi илдя битирərək pravizor-əczaçı ixtisasını almışdır. 1998-ci ildən 2008-ci ilədək Anadolu aptekində işləmişdir. 2008-ci ildə Naxçıvan Tibb Kolecində ixtisasıüzrə müəllim, 2014-cü ildən НДУ Тибб факцлтясинин Яжзачылыг вя стоматолоэийа кафедрасында 0,5 ştat мцяллим вязифясиндя ишляйир.