Zəminə Cabbar qızı İsmayılova

Əczaçılıq və stomatologiya kafedrasının müəllimi

İsmayılova Zəminə Cabbar qızı 1973-жü илдя Naxчıvan şəhərində anadan olmuş, 1992-cü ildə Azərbaycan Tibb Unuversitetinin Əczaçılıq факцлтясиня дахил олмуш вя щямин ихтисасы 1997-жi илдя битирərək pravizor-əczaçı ixtisasını almışdır. 1998-ci ildən 2008-ci ilədək Anadolu aptekində işləmişdir. 2008-ci ildə Naxçıvan Tibb Kolecində ixtisasıüzrə müəllim, 2014-cü ildən НДУ Тибб факцлтясинин Яжзачылыг вя стоматолоэийа кафедрасында 0,5 ştat мцяллим вязифясиндя ишляйир.

Dərc olunmuş elmi əsərlər

  1. Alopesiya aktual problemimizdir…….. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Elmi Əsərlər, Təbiət elmləri və tibb seriyası, .2021…….səh .243
  2. Koronavirus xəstəliyi və vitaminlərin əhəmiyyəti Proceedings Book 2021 Kars/Turkey – Tehran/ İslamic Republic