Zeynalova Leyla Kazım qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının müəllimi

 

1986-cı il yanvarın  15-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2002-2006-cı illərdə Naxçıvan DövlətUniversitetinin “Filologiya” fakültəsinin “Xarici dili -İngilis dili müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2010/2012–ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistraturasının “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə İngilis dili üzrə ixtisasını bitirib. 2016-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və metodika” kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir. 2017-ci ildə Erasmus+ xətti üzrə Bakıda keçirilən “İkili diplomlar” mövzusunda olan seminarda iştirak etmişdir. 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və tərcümə” kafedrasının German dilləri üzrə dissertantıdır. Professor İlham Tahirovun rəhbərliyi ilə “İngilis dilində antonim komponentli frazeologizmlər” adlı elmi iş üzərində işləyir. 14 məqalə, 3 proqram və 3 dərs vəsaiti müəllifidir. Ailəlidir. 2 övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. “İngilis dilində felin tədrisi zamanı Azerbaycan dili materialları ilə müqayisədən istifadə məsələsi”, Beynəlxalq Elmi Konfransının materilları, Naxçıvan şəh., 2016-ci il ,  səh.
 2. “Azərbaycan və ingilis dillərində laylaların linqvistik xüsusiyyətləri”, NDU, Elmi əsərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017, səh.3
 3. “İngilis dilində zaman kateqoriyasının Azərbaycan dili ilə müqayisəli tədrisi”, Beynəlxalq Elmi Konfransının materilları, Naxçıvan şəh.,2017-ci il, səh. 3
 4. “Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası” üçün ingilis dili üzrə proqram, Naxçıvan şəh., NDU-nun “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017-ci il,  15 s.
 5. “İngilis dilinin tədrisində orijinal materiallardan istifadə”, “Naxçıvan” Universiteti, “Elmi Əsərlər”, 2018-ci il, 4(11) , səh. 4
 6. “English for Sports students” (Bədən tərbiyə və idman ixtisasının tələbələri üçün İngilis dili) adlı dərs vəsaiti, “Əcəmi” nəşriyyatı, 2019-cu il. Həmmüəllif – Aygün Əsgərova,  320 səh.
 7. “Müasir rus dilçiliyində frazeologiyanın tədqiqi”, NDU-nun “Elmi Əsərlər”, 2019-cu il, 5(102), səh. 4
 8. “İngilis dili frazeologiyasının tarixi inkişafı”, “Naxçıvan” Universiteti, “Elmi Əsərlər”, 2019-cu il, 4, səh. 5
 9. English for high school applicants. Dərs vəsaiti. Naxçıvan “Ecoprint” nəşriyyatı, 2020, 248 səh.
 10. Müasir rus dilçiliyində frazeologiyanın tədqiqi. Məqalə, NDU, “Elmi əsərlər”, humanitar elmlər seriyası, 2020, №1(102), səhifə 123-126
 11. Frazeologiyanın müasir tədqiqat istiqamətləri. Konfrans məqaləsi. Elmi iş Beynəlxalq elmi jurnal, (humanitar və ictimai elmlər üzrə I beynəlxalq elmi konfrans materialı), 2020, İSSN 2663-4619, səhifə115-119
 12. Frazeoloji antonimlik. Məqalə, “Tədqiqlər”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına dilçilik institutu, Bakı, 2020, №1-2, İSSN: 2707-9538, səhifə 113-119
 13. Müasir rus dilçiliyində frazeologiyanın tədqiqi. Məqalə. NDU “Elmi Əsərlər”, Humanitar Elmlər Seriyası, Qeyrət” nəşriyyatı, № 1(102) I cıid, 2020, səhifə 123-126
 14. Semantical features of phraseological antonyms in English. Məqalə. Актуальнi Питання Гуманiтарних Наук: (Humanities Science Gurrent İssues), Ukrain, İSSN 2308-4855 (Print), İSSN 2308-4863 (Online), №6, 2021, səhifə 161-165 (xaricdə)
 15. Gradual antonymy in the phraseological system. Konfrans məqaləsi. Освiта i Наука у Мiнливому Свiтi: провлеми та перспективи розвитку. Ukrain, March 26-27, 2021, cild I, səhifə 263-264.
 16. Guidebook for IELTS , Nakhchivan, “Ajami” Publishing-Polygraph Association, 2021, co-author Aliyev Bayram, 316 p.
 17. Xarici dilin (ingilis dili) tədrisində orijinal materiallardan istifadə yolları fənnindən ali təhsilin magistr pilləsi üçün Xarici dilin (İngilis dili) tədrisi metodikası və metodologiyası ixstisası üzrə proqram, həmmüəllif Məmmədova Rübabə İbrahim qızı, Naxçıvan, “Əcəmi” 2021
 18. Tədqiqat üsulları fənnindən fənnindən ali təhsilin magistr pilləsi üçün Xarici dilin (İngilis dili) tədrisi metodikası və metodologiyası ixstisası üzrə proqram, Naxçıvan, “Əcəmi” 2021
 19. Antonum komponentli frazeologizmlərin semantik təsnifi, AMEA-nın M.Füzuli adına əlyazmalar institutu, Filologiya məsələləri, № 14, Elm və təhsil, Bakı, 2021, səh.55-61
 20. “Structural features of phraseological antonyms”, European Scientific Conference, XXVIII International Scientific Conference, Penza , Russia, January 8, 2022, p.127-129
 21. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (ingilis dili) fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram, həmmüəlliflər Sadiqova Sərcan İslam qızı, Heydərova Nahidə Əbülfəz qızı, İbrahimli Nərmin qurban qızı, Babasoy Yeganə Kazım qızı, Naxçıvan, “Əcəmi”, 2022, 23 s.
 22. Turkic contribution to world civilization and culture (Dünya sivilizasiyasına və mədəniyyətinə türklərin tövhəsi. Naxçıvan Universiteti, “Elmi Əsərlər”, İSSN 2616-4248, №1(25) II hissə, 2022, səhifə 176-179.