Zeynalova Leyla Kazım qızı

İngilis dili və metodika kafedrasının baş  müəllimi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

1986-cı il yanvarın  15-də Naxçıvan şəhərində anadan olub. 2002-2006-cı illərdə Naxçıvan DövlətUniversitetinin “Filologiya” fakültəsinin “Xarici dili -İngilis dili müəllimliyi” ixtisası üzrə bakalavr pilləsini bitirib. 2010/2012–ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistraturasının “Dilşünaslıq” istiqaməti üzrə İngilis dili üzrə ixtisasını bitirib. 2016-cı ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və metodika” kafedrasının müəllimi vəzifəsində işləyir. 2017-ci ildə Erasmus+ xətti üzrə Bakıda keçirilən “Ikili diplomlar” mövzusunda olan seminarda iştirak etmişdir. 2018-ci ildən Naxçıvan Dövlət Universitetinin “İngilis dili və tərcümə” kafedrasının German dilləri üzrə dissertantıdır. Professor İlham Tahirovun rəhbərliyi ilə “İngilis dilində antonim komponentli frazeologizmlər” adlı elmi iş üzərində işləyir . 14 məqalə, 3 proqram və 3 vəsaiti müəlliidir. Ailəlidir. 2 övladı var.

Dərc olunmuş elmi əsərlər:

 1. “İngilis dilində felin tədrisi zamanı Azerbaycan dili materialları ilə müqayisədən istifadə məsələsi”, Beynəlxalq Elmi Konfransının materilları, Naxçıvan şəh., 2016-ci il ,  səh.
 2. “Azərbaycan və ingilis dillərində laylaların linqvistik xüsusiyyətləri”, NDU, Elmi əsərlər jurnalı. Humanitar elmlər seriyası, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017, səh.3
 3. “İngilis dilində zaman kateqoriyasının Azərbaycan dili ilə müqayisəli tədrisi”, Beynəlxalq Elmi Konfransının materilları, Naxçıvan şəh.,2017-ci il, səh. 3
 4. “Bədən tərbiyəsi və idman ixtisası” üçün ingilis dili üzrə proqram, Naxçıvan şəh., NDU-nun “Qeyrət” nəşriyyatı, 2017-ci il,  15 s.
 5. “İngilis dilinin tədrisində orijinal materiallardan istifadə”, “Naxçıvan” Universiteti, “Elmi Əsərlər”, 2018-ci il, 4(11) , səh. 4
 6. “English for Sports students” (Bədən tərbiyə və idman ixtisasının tələbələri üçün İngilis dili) adlı dərs vəsaiti, “Əcəmi” nəşriyyatı, 2019-cu il. Həmmüəllif – Aygün Əsgərova,  320 səh.
 7. “Müasir rus dilçiliyində frazeologiyanın tədqiqi”, NDU-nun “Elmi Əsərlər”, 2019-cu il, 5(102), səh. 4
 8. “İngilis dili frazeologiyasının tarixi inkişafı”, “Naxçıvan” Universiteti, “Elmi Əsərlər”, 2019-cu il, 4, səh. 5
 9. English for high school applicants. Dərs vəsaiti. Naxçıvan “Ecoprint” nəşriyyatı, 2020, 248 səh.
 10. Müasir rus dilçiliyində frazeologiyanın tədqiqi. Məqalə, NDU, “Elmi əsərlər”, humanitar elmlər seriyası, 2020.  №1(102), səhifə 123-126
 1. Frazeologiyanın müasir tədqiqat istiqamətləri. Konfrans məqaləsi. Elmi iş Beynəlxalq elmi jurnal, (humanitar və

ictimai elmlər üzrə I beynəlxalq elmi konfrans materialı), 2020, İSSN 2663-4619, səhifə115-119

 1. Frazeoloji antonimlik. Məqalə, “Tədqiqlər”, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına dilçilik institutu,

Bakı, 2020, №1-2, İSSN: 2707-9538, səhifə 113-119

 1. Müasir rus dilçiliyində frazeologiyanın tədqiqi. Məqalə. NDU “Elmi Əsərlər”, Humanitar Elmlər Seriyası, Qeyrət” nəşriyyatı, № 1(102) I cıid, 2020, səhifə 123-126
 2. Semantical features of phraseological antonyms in English. Məqalə. Актуальнi Питання Гуманiтарних Наук: (Humanities Science Gurrent İssues), Ukrain, İSSN 2308-4855 (Print), İSSN 2308-4863 (Online), №6, 2021, səhifə 161-165 (xaricdə)
 3. Gradual antonymy in the phraseological system. Konfrans məqaləsi. Освiта i Наука у Мiнливому Свiтi: провлеми та перспективи розвитку. Ukrain, March 26-27, 2021, cild I, səhifə 263-264.
 4. Guidebook for IELTS , Nakhchivan, “Ajami” Publishing-Polygraph Association, 2021, co-author Aliyev Bayram, 316 p.
 5. Xarici dilin (ingilis dili) tədrisində orijinal materiallardan istifadə yolları fənnindən ali təhsilin magistr pilləsi üçün Xarici dilin (İngilis dili) tədrisi metodikası və metodologiyası ixstisası üzrə proqram, həmmüəllif Məmmədova Rübabə İbrahim qızı, Naxçıvan, “Əcəmi” 2021
 6. Tədqiqat üsulları fənnindən fənnindən ali təhsilin magistr pilləsi üçün Xarici dilin (İngilis dili) tədrisi metodikası və metodologiyası ixstisası üzrə proqram, Naxçıvan, “Əcəmi” 2021
 7. Antonum komponentli frazeologizmlərin semantik təsnifi, AMEA-nın M.Füzuli adına əlyazmalar institutu, Filologiya məsələləri, № 14, Elm və təhsil, Bakı, 2021, səh.55-61
 8. “Structural features of phraseological antonyms”, European Scientific Conference, XXVIII International Scientific Conference, Penza , Russia, January 8, 2022, p.127-129
 9. Xarici dildə işgüzar və akademik kommunikasiya (ingilis dili) fənni üzrə bakalavr pilləsi üçün proqram, həmmüəlliflər Sadiqova Sərcan İslam qızı, Heydərova Nahidə Əbülfəz qızı, İbrahimli Nərmin qurban qızı, Babasoy Yeganə Kazım qızı, Naxçıvan, “Əcəmi”, 2022, 23 s.
 10. Turkic contribution to world civilization and culture (Dünya sivilizasiyasına və mədəniyyətinə türklərin tövhəsi. Naxçıvan Universiteti, “Elmi Əsərlər”, İSSN 2616-4248, №1(25) II hissə, 2022, səhifə 176-179.
 11. Tərcümə və onun pedaqoji aspektləri haqqında, Xarici dillərin tədrisi və tədqiqində ənənəviliyin və müasirliyin vəhdəti mövzusunda Respublika konfransı, Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2022, s.62-63.
 12. İngilis dilinin tədrisinə müxtəlif yanaşmalar Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Dil bacarıqlarının inkişafında yeni texnika və metodların tətbiqi” mövzusunda elmi-praktiki respublika konfransı, Naxçıvan, Qeyrət nəşriyyatı, 2023, səhifə 66-67
 13. Directions of phraseological studies of Russian linguists. Xaricdə məqalə. Sciences of Europe, Praha, Czech Republic, 2023, №-128, səhifə 58-61
 14. Germanşünaslıqda antonim komponentli frazeologizmlərin üslubi xüsisiyyətləri. Xaricdə məqalə. “Qədim Diyar” beynəlxalq onlayn elmi jurnal , 2023 (Çapda)
 15. Muasir dilçiliyin aktual problemləri. Respublika konfrans məqaləsi. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş “Tərcüməşünaslığın müasir problemləri” Respublika elmi konfransı, ADU/NDU, 2023.
 16. Frazeologiya Azərbaycan dilçiliyinin mühüm sahəsi kimi. Məqalə. NDU, Elmi əsərlər (Çapda)
 17. Offered for BA students) Translation of juridical texts. Proqram. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan-2023, 12 səhifə.
 18. (Offered for BA students) Inclusive education. Proqram. “Əcəmi” Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyi, Naxçıvan-2023, 12 səhifə.