Hüseyn Sahib oğlu Rəsulzadə

 Rektor köməkçisi                                            

                                              huseynsahiboglu@gmail.com                                                                                      

Rəsulzadə Hüseyn Sahib oğlu 04 aprel 1989-cu ildə Naxçıvan Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1995-ci ildə Naxçıvan şəhər C.Naxçıvanski adına 11 saylı orta məktəbin birinci sinfinə daxil olmuş, 2006-cı ildə həmin məktəbi bitirmişdir. 2006-cı ildə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Təbiətşünaslıq və Kənd təsərrüfatı fakültəsinə qəbul olmuş, 2010-cu ildə bitirmişdir. Həmin ildən Naxçıvan Elmi-Tədqiqat Baytarlıq Mərkəzində elmi işçi vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 

2014-2016-cı illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin Magistr pilləsində “Parazitologiya və invazion xəstəlilər” ixtisasın oxumuşdur.

2015-ci ildə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun Zooloji Tədqiqatlar şöbəsində böyük laborant vəzifəsinə təyin olunmuşdur.

2017-ci ildə AMEA Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunun Zooloji tədqiqatlar şöbəsinə elmi işçi vəzifəsinə təyin edilmişdir.

2018-2022-ci illərdə Zoologiya ixtisası üzrə doktorantura təhsili alıb.

2021-ci ildən YAP Naxçıvan Muxtar Respublika Təşkilatı Gənclər Birliyinin üzvüdür.

2023-cü ildən Naxçıvan Dövlət Universitetində Rektor köməkçisi vəzifəsində çalışır.

2007-ci ildən YAP-ın üzvüdür

Ailəlidir iki övladı var.

Bir monoqrafiyanın korrektorudur. 3 bukletin tərtibində iştirakçısıdır.

Azərbaycan və Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunası üçün 3 yeni quş növü taksonomik spektrə daxil etmişdir.

  

Elmi məqalələri

1.     Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında heyvanların exinokokkozunun epizootoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan Dövlət Universiteti, Magistrantların VII Regional Elmi Konfransı, Naxçıvan: Qeyrət, 2016, №7, s. 234-236.

2.     Rəsulzadə H.S. Naxçivan Muxtar Respublikasi kərtənkələlərinin (Reptilia, Squamata, Sauria) öyrənilməsinə dair. AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2017, cild 13, №2, s. 238-242.

3.     Rəsulzadə H.S., Qasımov A.Q., Seyidov M.C. Naxçıvan Muxtar Respublikası şəraitində meyvə        ağaclarının zərərvericiləri və onların entomofaqlarının öyrənilmə dərəcəsi. “Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: Dünya təcrübəsi və müasir prioritelər” Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, Gəncə, 2015, c.1, s. 162-168.

4.     Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında qaramalın exinokokkozunun müalicə və profilaktikası. NDU Elmi əsərləri, Təbiət və Tibb Elmləri seriyası, 2017, № 3(84), s. 254-257.

5.     Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasda su-bataqlıq quşlarının öyrənilməsinə dair // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, cild 14, №2. s. 238-245.

6.     Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikasında amfibilərin (Amphibia)       öyrənilməsinə dair / “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”  beynəlxalq elmi konfransının materialları. GDU. 04-05 may 2018, s. 266-269.

7.     Rəsulzadə H.S. Exinokokkozun patogenezi, kliniki əlamətləri və diaqnostika üsulları // NDU-nun Elmi Əsərləri. Təbiət və tibb elmləri seriyası, 2017, № 3(84), s. 276-281.

8.     Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının qazkimilər (Anseriformes) dəstəsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2018, cild 14, №4.

9.     Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının Durnakimilər (Gruıformes) dəstəsinin su-bataqlıq quşları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2019, cild 15, №2. s. 223-228.

10. Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının Leyləkkimilər (Ciconiiformes) dəstəsi / “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”  Beynəlxalq elmi konfransının materialları. GDU. 02-03 may 2019, s. 271-274.

11. Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası fauna biomüxtəlifliyində su-bataqlıq quşları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2019, cild 15, №4, s. 178-185.

12. Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının Cüllütkimilər (Charadriiformes) dəstəsinin su-bataqlıq quşları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2020, cild 16, №2. s. 199-205.

13. Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının Qutankimilər (Pelecaniformes) dəstəsi / “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”  Beynəlxalq elmi konfransının materialları. GDU. 2020, s. 216-219.

14. Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının Flaminqokimilər (Phoenicopteriformes) dəstəsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası, 2020, cild 17, №4. s. 209-214.

15. Huseyn S Resulzade. Black-winged Kite Elanus caeruleus, a new species for Azerbaijan and the Nakhchivan Autonomous Republic // United Kingdom, Ornithological society of the Middle East the Caucasus and Central Asia. Sandgrouse, 2020, 42 (2), p. 302-304. (web of science)

16. Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının Sərçəkimilər (Passeriformes) dəstəsinə daxil olan su-bataqlıq quşları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2021, cild 17, №2. s. 192-197.

17. Тариель Т., Гусейн Р. Редкие водоплавающие птицы Нахчыванской Автономной Республики / Proceedings of VII International and practiceal conference. April 28-29. Kyoto, 2021, p. 668-677.

18. Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının Qızılquşkimilər (Falconiformes) dəstəsinə daxil olan su-bataqlıq quşları // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi Əsərlər. 2021, №2 (64). s. 217-220.

19. Arzu Mammadov, Elchın Sultanov, Sureyya Isfendıyaroğlu & Huseyn Resulzade. Spur-Winged Lapwing Vanellus spinosus, a new species for Azerbaijan and the Nakhchivan Autonomous Republic// United Kingdom, Ornithological society of the Middle East the Caucasus and Central Asia. Sandgrouse, 2022, 43 (2), p. 293-295. (web of science).

20. Rəsulzadə H.S. Naxçıvan Muxtar Respublikası ornitofaunasının Batağankimilər (Podisipediformes) dəstəsi // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2021, cild 17, №4. s.161-167 .

21. Rəsulzadə H.S.  Arazboyu yasaqlığın ornitofaunasının su-bataqlaq quşları // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2022, cild 17, №4. s. 208-213.

22. Rəsulzadə H.S.  Naxçıvan Muxtar Respublikasında su-bataqlıq quşlarının qorunması üçün görülən tədbirlər // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası. 2022, cild 17, №2. s. 212-217.

23. Rəsulzadə H.S.  Arazboyu Yasaqlığın Ornitofaunasının Qazkimilər (Anserıformes) dəstəsi. “Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri”  Beynəlxalq elmi konfransının materialları. GDU. 2022

24. Huseyn RASULZADE. A new bird species for the Nakhchivan Autonomous Republic, Azerbaijan: Black-legged Kittiwake, Rissa tridactyla (Linnaeus, 1758). Biharean Biologist, Oradea, Romania, 2022. BIHAREAN BIOLOGIST 16 (1): 44-46. Article No.: e222301. (web of science), (scopus).

25. Расулзаде Г, Байрамов Г, Алиев М. ВИДЫ ВОДОПЛАВАЮЩИХ ПТИЦ, ЗАНЕСЕННЫЕ В «КРАСНУЮ КНИГУ»НАХЧЫВАНСКОЙ АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ. Сборник статей III Международной научно-практической конференции, состоявшейся 5 марта 2022 г. в г. Пенза. с. 15-18.

26. Huseyn Rasulzade. BIRD SPECIES NEWLY INCLUDED IN ORNITHOFAUNA OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN, AS WELL AS NAKHCHIVAN AR. Silk road. 2nd International Scientific Research Conference. Igdir University, Igdir, Turkiye. KSAD Publications – 2023. p . 834-842. ISBN - 978-625-367-345-1.