Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi

Fakültə haqqında

1969-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasında olan tələbatı nəzərə alaraq “Biologiya” və “Coğrafiya” ixtisasları daxil olan “Biocoğrafiya” fakültəsi açıl-mışdır. 1972-ci ilin oktyabr ayında Coğrafiya fakültəsi, sonradan Təbiət-Coğrafiya, Kimya-biologiya adlanan fakültə 19 aprel 1988-ci ildə Fizika riyaziyyat və Kimya-biologiya fakültələri ləğv edilərək, onların bazasında Təbiətşünaslıq-riyaziyyat, 18 avqust 1995-ci ildə Kənd təsərrütatı və Təbiətşünaslıq-riyaziyyat fakültələrinin nəzdində Təbiətşünaslıq, 1999-cu ildə Təbiətşünaslıq fakültəsinin bazasında Təbiətşünaslıq-tibb, 2003-cü ildə yenidən Təbiətşünaslıq fakültəsi yaradılmış və fakültə struktur dəyişikliyi ilə əlaqədar olaraq 2009-cu ildən Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsi adı ilə fəaliyyətini davam etdirir.

TƏBİƏTŞÜNASLIQ VƏ KƏND TƏSƏRRÜFATI FAKÜLTƏSİNİN STRUKTURU

Dekanlıq:

Dekan – p.ü.f.d., dosent Məəmədov Bəhruz Qibləli oğlu;

Dekan müavini – b.ü.f.d., dosent Qasımov Hilal Zülal oğlu;

Tyutorlar (akademik məsləhətçi): 

Hacızadə Hüzürə Tapdıq qızı

Fakültəmizdə 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

1. Biologiya

2. Kimya

3. Baytarlıq təbabəti

4. Coğrafiya 

 

Kafedralar və kafedra müdirləri:

Biologiya kafedrası – b.e.d., professor Qənbərov Daşqın Şahbaz oğlu

Kimya kafedrası – k.ü.f.d., dosent Mahmudov Şəmil Mahmud oğlu;

Baytarlıq təbabəti kafedrası – b.ü.f.d., dosent Məhərrəmov Mahir Musa oğlu;

Coğrafiya kafedrası – p.ü.f.d., baş müəllim Seyidova Elnarə Yasin qızı

 

BİOLOGİYA KAFEDRASI

Ø 1973-cü ildə kimya-biologiya kafedrası yaradılmış və kafedraya müdir vəzifəsinə k.e.n. Emil Rəcəbli təyin edilmişdir. 1976-cı ildə kafedra müdir-liyinə isə prof. Y.Səfərov seçilmişdir.

Ø 1979-cu ildə kimya-biologiya kafedrası ayrılır. 1983-1989-cu ilədək  “Biolo-giya” kafedrasına Ə.Qulamov rəhbərlik etmişdir. 1991-ci ildə yeni ixtisasların açılması və elmi-tədqiqat işlərinin istiqamətini müəyyənləşdirmək məqsədilə  kafedra bölünür. “Zoologiya” kafedrasına A.Mehdiyev, “Botanika” kafedra-sına T.Talıbov seçilir.

Ø 1996-cı ildən 2013-cü ilə qədər Zoologiya kafedrasına dosent A.Axundov rəhbərlik etmiş, 2013-cü ildə qısa müddətə (2 ay) professor S.Məhərrəmov, 2013-cü ildən kafedraya dosent H.Hüseynov rəhbərlik etmişdir. 1990-2003-cü ilə qədər “Botanika” kafedrasının müdiri b.ü.e.d., prof. Tariyel Talıbov olmuşdur. 2003-2008-ci illərdə b.ü.f.d., dosent Akif  Mərdanlı, 2008-2018-ci ilə qədər b.ü.f.d., dosent Musa Piriyev kafedraya rəhbərlik etmişlər. 2018-ci ilin aprelindən isə b.ü.e.d., dosent Daşqın Qənbərov kafedra müdiri işləyir.

Ø 2020-ci ildə “Botanika” və “Zoologiya” kafedrası birləşərək “Biologiya” kafedrası yaradıldı.

Ø Kafedra müdiri: biologiya elmləri doktoru, professor Daşqın Şahbaz oğlu Qənbərov

Ø Haliyədə “Biologiya” kafedrasında 22 müəl­­lim fəaliyyət göstərməkdədir. “Biologiya” ka­­fedrasında elmi-pedaqoji fəa­liy­yət göstərən 22 əməkdaşdan 15 nəfəri tam ştat, 7 nə­fə­ri yarım ştat müəllimdir. Kafedra əmək­daş­la­rın­dan 1 nəfəri professor, 10 nəfəri do­­sent, 7 nəfər baş müəllim, 4 nəfər isə müəl­lim­dir.

Ø Biologiya” kafedrasında ali təhsilin ba­ka­lavr və magistratura pilləsinin aşağıdakı ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir:

Ø Bakalavr pilləsi üzrə: Biologiya əyani və qiyabi; Biologiya müəllimliyi; Torpaqşünaslıq və aqrokimya əyani və qiyabi

Ø Magistratura pilləsi üzrə: Bitkilərin genetikası və seleksiyası; Botanika;    Onurğasızlar zoologiyası; Torpaqşünaslıq; Biotexnologiya; Biologiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası

 

S/№

Sоyаdı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Ştatı

1

Qənbərov Daşqın Şahbaz oğlu

Kafedra müdiri, Biologiya üzrə elmlər doktoru, professor

0,5 ştat

2

Babayeva Zərövşən Yaşar qızı

Pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent

1,0 ştat

3

Məmmədov İsmayıl Bəqiyyət oğlu

Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

0,5 ştat

4

Məmmədov Arzu Fərman oğlu

Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

0,5 ştat

5

Mərdanlı Akif Həşim oğlu

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1,0 ştat

6

Qasımov Hilal Zülal oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

0,5 ştat

7

Hüseynov Həbib Təyyar oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

1,0 ştat

8

Əliyev Tofiq Əli oğlu

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1,0 ştat

9

Səfərova Fəridə Akif qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

1,0 ştat

10

Abbasov Namiq Kamal oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

1,0 ştat

11

Bayramov Loğman Əhəd oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

0,5 ştat

12

Əliyeva Afaq Məhcan  qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  baş müəllim

1,0 ştat

13

Bayramov Səxavət Səmərqənd oğlu

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

0,5 ştat

14

Novruzova Enzalə Sucaxan qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  baş müəllim

1,0 ştat

15

İbrahimova Aynur Məsim qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  baş müəllim

1,0 ştat

16

Bayramov Bəhruz Surxay oğlu

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru,  müəllim

1,0 ştat

17

Seyidov Mürsəl Müseyib oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  baş müəllim

1,0 ştat

18

Məmmədli Turan Bəyməmməd qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  müəllim

0,5 ştat

19

Novruzov Hüseyn Məhəmməd oğlu

Baş müəllim

1,0 ştat

20

Salmanova Raifə Kamil qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  baş müəllim

1,0 ştat

21

Seyidova Leylabəyim Mirməhəmməd qızı

Baş müəllim

1,0 ştat

22

Babayeva Səfurə Rəhim  qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  müəllim

1,0 ştat

23

Əsgərova Lalə Fuad qızı

Laboratoriya müdiri

1,0 ştat

24

Quliyeva Gülnara Adil qızı

Laborant

1,0 ştat

25

Camalbəyli Səma Kamal qızı

Laboratoriya müdiri

1,0 ştat

 

KİMYA KAFEDRASI

Ø Kimya kafedrası1977-ci ildə yaradılmışdır. Kafedraya 1975-1976-cı illərdə k.e.n. Emil Rəcəbli, 1976-1984-cü illərdə k.e.d., prof. Əkbər Nəsirov, 1984-1990-cı illərdə k.e.d., dosent Qasım Hüseynov, 1990-1999-cu illərdə k.e.n., dosent Yasin Babayev, 1999-2019 cü illərdə k.ü.e.d., prof. Tofiq Əliyev, 2019-cu ilin oktyabrından isə k.ü.e.d., prof. Yasin Babayev kafedraya rəhbərlik etmişdir.

Ø Kafedra müdiri: 2021-ci ilin sentyabrından kafedraya kimya üzrə fəlsəfə dok-

     toru, dosent Şəmil Mahmud oğlu Mahmudov rəhbərlik edir

Ø Kimya” kafedrasında 15 müəllim və 1 laboratoriya müdiri, 1 laborant, 2 pre-

     parator fəaliyyət göstərməkdədir. “Kimya” kafedrasında elmi-pedaqoji fəaliy-

     yət göstərən  əməkdaşlarından 7 nəfəri tam ştat, 8 nəfəri yarım ştat müəllim-

     dir. Kafedra əməkdaşlarından 2 nəfər professor, 9 nəfər dosent, 3 nəfər baş  

     müəllim, 1 nəfər isə müəllimdir.

Ø Kimya” kafedrasında ali təhsilin ba­ka­lavr və magistratura pilləsinin aşağıda-

     kı ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir:

Ø  Bakalvr təhsil pilləsi üzrə:

          Kimya

          Kimya müəllimliyi

Ø Magistr təhsil pilləsi üzrə:

          Fiziki kimya

          Qeyri-üzvi kimya

          Kimyanın tədrisi metodikası və metodologiyası

 

S/№

Sоyаdı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Ştatı

1

Mahmudov Şəmil Mahmud oğlu          

Kafedra mudiri, kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

0,5 ştat

2

Məmmədov Bəhruz Qibləli oğlu          

Dekan, pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

0,5 ştat

3

Babayev Yasin Nağı oğlu

Kimya üzrə elmlər doktoru, professor

1,0 ştat

4

Əliyev Tofiq Abbasəli oğlu

Kimya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor

0,5 ştat

5

Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu

Kimya üzrə elmlər doktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, dosent

1,0 ştat

6

Əliyev Akif Səttar oğlu

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1,0 ştat

7

Qasımov Firdovsi Xanbaba oğlu

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1,0 ştat

8

Seyidov Mirnazim Adil oğlu

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1,0 ştat

9

Cəfərli Mahnur Möysün qızı

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

0,5 ştat

10

Mehdiyev İsgəndər Sultan oğlu

Baş müəllim

1,0 ştat

11

Quliyev Pərvin Heydər oğlu

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

1,0 ştat

12

Hüseynov Qorxmaz Mansur oğlu

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

0,5 ştat

13

Rzayeva Aliyə Bayram qızı

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

0,5 ştat

14

İmanov Hüseyn Əbülfəz oğlu

Kimya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim

0,5 ştat

15

Kərimova Sevinc Şahbaz qızı

Baş müəllim

0,5 ştat

16

Qocayeva Aygün Elbrus qızı

Laboratoriya müdiri

1,0 ştat

17

Məmmədova İradə Məmməd qızı

Laborant

1,0 ştat

18

Qafarova Natiqə Məmmədhüseyn qızı

Preparator

1,0 ştat

19

İsgəndərova Vüsalə Qüdrət qızı

Preparator

1,0 ştat

 

BAYTARLIQ TƏBABƏTİ KAFEDRASI

Naxçıvan Dövlət Universitetində Baytarlıq ixtisasına qəbul 2005-ci ildən aparılır.  Baytarlıq ixtisası 2007-ci ilədək Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin Zoologiya kafedrasının tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. 30 may 2007-ci ildə ayrıca Baytarlıq kafedrası yaradılmışdır. Universitet Elmi Şurasının 29 oktyabr 2014-cü il tarixli iclasının 02 saylı protokolundan çıxarışa əsasən Naxçıvan Dövlət Universitetinin 31 oktyabr 2014-cü il tarixli 377 saylı əmri ilə Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsinin tabeliyində olan “Baytarlıq” kafedrasının adı dəyişdirilərək “Baytarlıq təbabəti” adlandırılmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 11 fevral tarixli 45 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş ixtisasların (proqramların) təsnifatında ixtisasın şifri və adı – 050704 Baytarlıq təbabəti kimi qəbul edilmişdir. Hazırda həm kafedranın, həm də ixtisasın adı Baytarlıq təbabəti adlanır.

Kafedra müdiri: 2008-2012-ci illərdə kafedraya baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent  Etibar Nəsrulla oğlu Məmmədov, 2012-2023-cü ilin mart ayınadək baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Yunis Məmmədəli oğlu Rüstəmli, 2023-cü ilin mart ayından kafedraya biologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Mahir Musa oğlu Məhərrəmov rəhbərlik edir.

Ø Haliyədə “Baytarlıq təbabəti” kafedrasında 7 müəl­­lim, 1 laboratoriya müdiri,

    1 la­bo­rant və 1 preparator fəaliyyət göstərməkdədir. “Baytarlıq təbabəti” ka-­­

    fedrasında elmi-pedaqoji fəa­liy­yət göstərən 7 əməkdaşdan 5 nəfəri tam ştat,

    2 nə­fə­ri yarım ştatdır. Kafedra əmək­daş­la­rın­dan 5 nəfər do­­sent, 2 nəfər baş

    müəllim.

Ø Baytarlıq təbabəti” kafedrasında ali təhsilin ba­ka­lavr və magistratura pilləsi-

     nin aşağıdakı ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir:

Ø Bakalavr pilləsi üzrə: Baytarlıq, Baytarlıq təbabəti

Ø Magistratura pilləsi üzrə: Baytarlıq cərrahiyyəsi; Mamalıq-ginekologiya və

    süni mayalanma

 

 

S/№

Sоyаdı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Ştatı

1

Məhərrəmov Mahir Musa oğlu

Kafedra müdiri, biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

0,5 ştat

2

Məmmədov Etibar Nəsrulla oğlu

Biologiya üzrə elmlər doktoru, dosent

1,0 ştat

3

Rüstəmli Yunis Məmmədəli oğlu

Baytarlıq üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

1,0 ştat

4

Seyidli Mirmahmud Cəfər oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

1,0 ştat

5

Tahirov Əli Səfəralı oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  dosent

0,5 ştat

6

Seyidov Mirvasif Adil oğlu

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru,  baş müəllim

1,0 ştat

7

Qənbərov Həsən Hüseyn oğlu

Baş müəllim

1,0 ştat

8

Qasımova Heyran Mikayıl qızı

Laboratoriya müdiri

1,0 ştat

9

Qocayev Sunay Fərman oğlu

Laborant

1,0 ştat

10

Əzimli Fidan Nəimi qızı

Preparator

1,0 ştat

 

COĞRAFİYA KAFEDRASI

Biocoğrafiya kafedrası 1972-ci ildə yaradılmışdır. Kafedraya 1972-1978-ci illərdə coğrafiya ü.f.d., dosent Səfərəli Babayev, 1978-1990 illərdə Biocoğrafiya kafedrasına biologiya ü.f.d., dosent Abbas Mehdiyev, 1990-2003-cü illərdə Coğrafi-ya kafedrasına coğrafiya elmləri doktoru, AMEA-nın müxbir üzvi Səfərəli Babayev, 2003-2016-cı ilə qədər coğrafiya ü.f.d., dosent Nazim Bababəyli və 2016-2022-ci il avqust ayına kimi isə coğrafiya ü.f.d., dosent Əli Həsənov rəhbərlik etmişlər. 07 iyul 2023-cü ildən kafedraya pedaqogika ü.f.d, baş müəllim Elnarə Seyidova rəhbərlik edir.

Ø  Coğrafiya kafedrasının 13 nəfər əməkdaşı vardır. Bunlardan 1 nəfər dosent, 1

     nəfər coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim, 1 nəfər pedaqogika üzrə baş

     müəllim, 3 nəfər baş müəllim, 7 nəfər müəllim vəzifəsində çalışır. 1 nəfər isə

     kabinə müdiri vəzifəsində çalışır.

Ø  Coğrafiya” kafedrasında ali təhsilin ba­ka­lavr və magistratura pilləsinin aşa-

     ğıdakı ixtisasları üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir:

Ø Bakalavr təhsil pilləsi üzrə: Coğrafiya, Coğrafiya müəllimliyi, Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

Ø  Magist təhsil pilləsi üzrə:

          Coğrafiyanın tədrisi metodikası və metodologiyası

          İqtisadi coğrafiya

 

S/№

Sоyаdı, adı, atasının adı

Vəzifəsi

Ştatı

1

Seyidova Elnarə Yasin qızı

Kafedra müdiri,  pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

0,5 ştat

2

Hacıyev Sahib Əsgər oğlu

Aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

1,0 ştat

3

Novruzova Lətifə Mədət qızı

Coğrafiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim

1,0 ştat

4

Qurbanov Əli Kamil oğlu

Baş müəllim

1,0 ştat

5

Bektaşi Etiqad Məmməd qızı

Baş müəllim

1,0 ştat

6

İsgəndərova Ülviyyə Nadir qızı

Baş müəllim

1,0 ştat

7

Mustafayeva Nurlana İslam qızı

Müəllim

1,0 ştat

8

Əliyeva Nailə Zahid qızı

Müəllim

1,0 ştat

9

Salmanlı Nərmin Yaşar qızı

Müəllim

1,0 ştat

10

Heydərova Aygün Afət qızı

Müəllim

1,0 ştat

11

Əliyev Cəfər Məhəmməd oğlu

Müəllim

0,5 ştat

12

Novruzlu Aytən Fəxrəddin qızı

Müəllim

0,5 ştat

13

Quliyev Məhəmməd Bayram oğlu

Müəllim

0,5 ştat

14

Məmmədova Vəfa Yusif qızı

Kabinə müdiri

1,0 ştat

 

 Fakültə üzrə:

1) Professor-müəllim heyyətinin sayı: 57

Ø tam ştat – 35 (7k+15b+8c+5bt)

Ø yarım ştat – 22 (8k+7b+5c+2bt)

2) Elmi dərəcəli professor-müəllim heyyətinin sayı:

Ø tam ştat – 25 (6k+13b+2c+4bt)

Ø yarım ştat – 17 (7k+7b+1c+2bt)

  Bakalavr statistikası:

1) Bakalavr tələbələrin sayı: 582

Ø əyani – 490

Ø  qiyabi – 90

Ø  əlavə ali təhsil – 2

2) Əcnəbi tələbələrin sayı: 22

Ø əyani: 22

Digər statistikalar:

Bakalavr proqramı üzrə kadr hazırlığı aparılan ixtisaslar: 

Ø Biologiya – (əyani və qiyabi)

Ø Biologiya müəllimliyi

Ø Kimya

Ø Kimya müəllimliyi

Ø Coğrafiya

Ø Coğrafiya müəllimliyi

Ø Baytarlıq və baytarlıq təbabəti

Ø Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

Ø Torpaqşünaslıq və aqrokimya – (əyani və qiyabi)

 

İkinci (əlavə ali təhsil-qiyabi) təhsil proqramı üzrə ixtisaslar

Ø  Coğrafiya

Fakültəmizdə hər bir ixtisasın profilinə uyğun olaraq müvafiq laboratoriyalar, kabinələr, muzeylər fəaliyyət göstərir.

2021-2022-ci tədris ilində ilk dəfə qəbul aparılmış Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı ixtisası üçün müasir tələblərə cavab verən, lazımi avadanlıq, dərslik, xəritə və çertyojlarla təmin olunmuş Yerquruluşu və kadastr kabinəsi yaradıldı və açılışı keçirildi.

Həmçinin 2021-2022-ci tədris ilində normal fiziologiya, biokimya laboratoriyaları qurularaq fəaliyyətə başladı. Baytarlıq təbabəti kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən klinika kafedranın tələbnaməsinə uyğun olaraq lazımi avadanlıqlarla təmin olunmaqla fəaliyyətini bərpa etmişdir. Bu kafedrada patoloji laboratoriya yaradılmışdır.

 

 Fakültədəki professor – müəllim və tədrisə köməkçi heyət

 

S/

Kafedra

Professor-müəllim

Tədrisə köməkçi heyət

Cəmi

1

Dekanlıq

-

3

3

2

Baytarlıq təbabəti

7

3

10

3

Biologiya

22

3

25

4

Coğrafiya

13

1

14

5

Kimya

15

4

19

 

Cəmi:

57

14

71

 

II. Tələbə qəbulunun vəziyyəti

2021-2022-ci tədris ilində fakültəmizə tələbə qəbulunun nəticəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

S/№

İxtisas

Plan yeri

Qəbul olunmuşdur

Qəbulun faiz göstəricisi

1

Baytarlıq təbabəti

15

12

80%

2

Biologiya

20

20

100%

3

Biologiya müəllimliyi

20

6

30%

4

Biologiya (qiyabi)

10

10

100%

5

Coğrafiya

10

10

100%

6

Coğrafiya müəllimliyi

25

15

60%

7

Coğrafiya (əlavə ali təhsil)

10

0

0%

8

Kimya

10

9

90%

9

Kimya müəllimliyi

20

18

90%

10

Torpaqşünaslıq və aqrokimya (qiyabi)

10

10

100%

11

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

10

9

90%

12

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

10

9

90%

 

Cəmi:

160

128

80%

  

2022-2023-cü tədris ilində fakültəmizə tələbə qəbulunun nəticəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

S/№

İxtisas

Plan yeri

Qəbul olunmuşdur

Qəbulun faiz göstəricisi

1

Baytarlıq təbabəti

15

15

100%

2

Biologiya

20

17

85%

3

Biologiya müəllimliyi

15

13

86,66%

4

Biologiya (qiyabi)

15

14

93,33%

5

Coğrafiya

10

10

100%

6

Coğrafiya müəllimliyi

15

15

100%

7

Kimya

15

14

93,33%

8

Kimya müəllimliyi

15

8

53,33%

9

Torpaqşünaslıq və aqrokimya (qiyabi)

10

10

100%

10

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

10

9

90%

11

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

10

9

90%

 

Cəmi:

150

134

89,33%

 

2023-2024-cü tədris ilində fakültəmizə tələbə qəbulunun nəticəsi aşağıdakı kimi olmuşdur:

 

S/№

İxtisas

Plan yeri

Qəbul olunmuşdur

Qəbulun faiz göstəricisi

1

Baytarlıq təbabəti

25

25

100%

2

Biologiya

15

14

93,3%

3

Biologiya müəllimliyi

15

7

46,66%

4

Biologiya (qiyabi)

15

13

86,66%

5

Coğrafiya

15

15

100%

6

Coğrafiya müəllimliyi

15

15

100%

7

Kimya

15

15

100%

8

Kimya müəllimliyi

15

8

53,33%

9

Torpaqşünaslıq və aqrokimya (qiyabi)

10

10

100%

10

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

20

20

100%

11

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

20

20

100%

 

Cəmi:

180

162

90%

 

Fakültəmizdə təhsil alan tələbələrin ixtisaslar üzrə say tərkibi:

 

S/№

İxtisas

Tələbə sayı,  əyani

Tələbə sayı,  qiyabi

Yekun

1

Baytarlıq təbabəti

80 (onlardan 20 nəfəri

xarici–16 oğlan, 4 qız)

-

80

2

Baytarlıq

12 (onlardan 1 nəfəri xarici–1 oğlan)

-

12

3

Biologiya

61

-

61

4

Biologiya (qiyabi)

-

62

62

5

Biologiya müəllimliyi

43

-

43

6

Coğrafiya

41

-

41

7

Coğrafiya müəllimliyi

69

-

69

8

Coğrafiya (əlavə ali təhsil)

-

2

2

9

Kimya

43

-

43

10

Kimya müəllimliyi

53

-

53

11

Torpaqşünaslıq və aqrokimya

49

-

49

12

Torpaqşünaslıq və aqrokimya (qiyabi)

-

28

28

13

Yerquruluşu və daşınmaz əmlakın kadastrı

39 (onlardan 1 nəfəri xarici–1 oğlan)

-

39

 

Cəmi:

490 (onlardan 22 nəfəri xarici–18 oğlan, 4 qız)

92

582(onlardan 22 nəfəri xarici – 18 oğlan, 4 qız)

 

III. Maddi texniki baza

          Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı fakültəsində dekanlığın ümumi istifadə-sində olan 25 auditoriya, həmçinin müvafiq ixtisas kafedraların ixtiyarında olan 16 laboratoriya, 11 kabinə və muzey tədris prosesi və elmi-tədqiqat işlərinin aparılması üçün istifadə olunur. Fakültədə 3 kameralı 70-80 nəfərlik auditoriya, 16 proyektor olan auditoriya (2 eletron kürsülü, 4 elektron lövhəlü), test imtahanlarını qəbul etmək üçün 29 komputer quraşdırılmış imtahan auditoriyası da tələbələrimizin istifadəsindədir.

 

LABORATORİYALAR:

1. Ümumi və qeyri-üzvi kimya

2. Analitik kimya

3. Üzvi və YMB kimyası

4. Kimya texnologiyası və neft kimyası

5. Fiziki və kolloid kimya

6. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına elmi tədqiqat kimya laboratoriyası

7. Elektrokimya və metallar kimyası

8. İnsan və heyvan fiziologiyası

9. Bitki fiziologiyası və torpaqşünaslıq

10. Diaqnostika və terapiya laboratoriyası

11. Mamalıq və süni mayalanma laboratoriyası

12. Mikrobiologiya və virusologiya laboratoriyası

13. Parazitologiya laboratoriyası

14. Fiziologiya və biokimya laboratoriyası

15. Ekspertiza və qida gigiyenası laboratoriyası

16. Arıçılıq problemləri laboratoriyası

KABİNƏLƏR və MUZEYLƏR:

1. İnsan anatomiyası kabinəsi

2. Sitologiya, histologioya və embriologiya kabinəsi

3. Zoologiya kabinəsi

4. Botanika muzeyi

5. Zoologiya muzeyi

6. Herbari otağı

7. Coğrafiya muzeyi

8. Torpaq coğrafiyası və geologiya kabinəsi

9. Yerquruluşu və kadastr kabinəsi

10. Anatomiya muzeyi

11. Patologiya kabinəsi

n  Baytarlıq klinikası

n  Baytarlıq apteki

n  Vivarium

n  Əyani vəsait fondu

Eyni zamanda Biologiya və Coğrafiya kafedrasının tədris-təcrübə bazasından da istifadə olunur.

IV. Kadr potensialı

1.     Baytarlıq təbabəti kafedrası üzrə: 7

Elmlər doktoru – 1, Fəlsəfə doktoru – 5, Dosent – 5, Baş müəllim – 2

2.     Biologiya kafedrası üzrə: 22

Elmlər doktoru – 4, Fəlsəfə doktoru – 16, Dosent – 10,

Baş müəllim – 7, Müəllim – 4

3.     Coğrafiya kafedrası: 13

Fəlsəfə doktoru – 3, Dosent – 1, Baş müəllim – 5 , Müəllim – 7

4.     Kimya kafedrası üzrə: 15

AMEA-nın müxbir üzvi – 2, Elmlər doktoru – 3, Fəlsəfə doktoru – 10,

Professor – 2, Dosent – 9, Baş müəllim – 3, Müəllim – 1

Professor-müəllim heyətindən: AMEA-nın müxbir üzvü – 2, professor – 2, elmlər doktoru – 11, dosent – 25, fəlsəfə doktoru – 34 nəfərdir.

 

                Təbiətşünaslıq və kənd təsərrüfatı

                fakultəsinin dekanı:                            dosent  B.Q.Məmmədov